FORMULÁŘ

Formulář odstoupení od smlouvy

Odesílatel: Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát: Prodávající: Kristýna Caklová
IČ: 09265571
Se sídlem: Jahodov 4, 582 72 Rozsochatec

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne .......... jsem si na Vašich internetových stránkách https://lesito.cz objednal(a) zboží ..........., číslo objednávky ............, v hodnotě .......... Kč. Objednané zboží jsem obdržel(a) dne ...........

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .......... Kč a ......... Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ............. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V .............................. dne ..............................

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

Přílohy:
Doklad o koupi


--------------------------------------------------------------------------------

Formulář pro uplatnění reklamace

Adresát (prodávající):
Internetový obchod: https://kersti.cz/
Společnost: Kristýna Caklová
Se sídlem: Jahodov 4, 582 72 Rozsochatec
IČ/DIČ: 09265571
E-mailová adresa: kersti.sije@gmail.cz

Spotřebitel (zákazník):
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,dne ______________ jsem ve Vašem obchodě https://kersti.cz/ vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).
Mnou zakoupený produkt:______________________________________________________________________však vykazuje tyto vady:____________________________________________________________________________________________________________________________________________Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:______________________________________________________________________

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

1. Datum objednání __________________/ datum obdržení __________________2. Číslo objednávky: _______________________________________________________3. Cena reklamovaného zboží:____________________________________________4. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, žádám zaslat na číslo účtu:______________________________________________________________________________
(Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.)

V _____________________________ Dne ________________________


______________________________________________________________________________
Jméno, příjmení spotřebitele a podpis

Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. ______________________________________


Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.


(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).