Pravidla ochrany soukromí

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Kristýna Caklová, IČ: 09265571, se sídlem Jahodov, Rozsochatec 58272  (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Jahodov 4, Havlíčkův Brod 58001 , email: kersti.sije@gmail.com

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, bezpečné zálohování, bezpečná přístupová hesla apod.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.11.2020.

Informace o GDPR  pro focené klienty

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je Aneta Ročková, IČO:09265571 ,  se sídlem Jahodov 4,  582 72 Rozsochatec  (dále jen "správce").

Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako "subjektů údajů").

Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení

  • kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail

  • další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.fotoar.cz, sociálních sítích správce na adrese https://www.facebook.com/fotoanetarockova/ nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.

Příjemci osobních údajů
Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):

- dodavatelské společnosti
- poskytovatelé platebních brán
- poskytovatelé IT služeb
- poskytovatelé tiskových služeb

Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Práva subjektů údajů

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:

- přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
- výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
- omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
- přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,
- podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.

V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese kersti.sije@gmail.com, či telefonicky na tel. čísle +420723178279

Doba zpracování

Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.

Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.

Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu 3měsíců od jejich dodání.

Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22.11.2020.